zdjecia erotyczne
Ciekawostki ze świata
Już oddałeś głos na to zdjęcie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

    
       Sortuj:
Czy wiesz które miasto było stolicą Im­pe­rium Inków?


Cuzco. Miasto po­ło­żo­ne na wy­so­ko­ści 3,400 m z po­wo­dze­niem funk­cjo­nu­je do dzisiaj i ma obecnie około 359 tys miesz­kań­ców. Ostat­ni­mi czasy prze­szło przez kilka zmian nazwy - ory­gi­nal­na nazwa, za­pi­sy­wa­na przez kon­kwi­sta­ro­dów Cuzco, w roku 1976 została zmie­nio­na na Cusco, po czym w 1990 na Qosqo. Po­wszech­nie jednak wciąż używa się daw­niej­sze­go zapisu Cuzco.Średnia ocena: 0,0 Liczba ocen: 0 Oceń Wrzuć na fejsa Dodano: 2015-10-12 09:30:00 Przez: olek
Idź do początku strony
Czy wiesz w którym klubie grał Zbi­gniew Boniek?


W Ju­ven­tu­sie Turyn. Boniek dostał zgodę na wyjazd za granicę dzięki dobrym kon­tak­tom i wspól­nym in­te­re­som władz PRL z wła­dza­mi kon­cer­nu Fiat spon­so­ru­ją­cy­mi Ju­ven­tus (umowy li­cen­cyj­ne na Fiata 125 i 126). W klubie tym obok Paolo Ros­sie­go i Michela Pla­ti­nie­go był jednym z filarów ze­spo­łu. W latach 1984-1985 zdobył z tym klubem wszyst­kie waż­niej­sze trofea, z Pu­cha­rem Europy i Pu­cha­rem Zdo­byw­ców Pu­cha­rów włącz­nie.Średnia ocena: 0,0 Liczba ocen: 0 Oceń Wrzuć na fejsa Dodano: 2015-10-12 09:36:00 Przez: olek
Idź do początku strony
13 października - Dzień Ratownika Medycznego

Średnia ocena: 0,0 Liczba ocen: 0 Oceń Wrzuć na fejsa Dodano: 2015-10-13 11:12:00 Przez: olek
Idź do początku strony
Czy wiesz który słynny astro­nom był także świet­nym spor­tow­ce­m?


Edwin Hubble. Edwin zwracał na siebie uwagę od naj­młod­szych lat, choć po­cząt­ko­wo bar­dziej wszech­stron­ny­mi zdol­no­ścia­mi fi­zycz­ny­mi, niż nie­mniej im­po­nu­ją­cy­mi in­te­lek­tu­al­ny­mi. W roku 1906 na za­wo­dach spor­to­wych szkół śred­nich zajął siedem pierw­szych miejsc w różnych kon­ku­ren­cjach. Usta­no­wił rekord w wy­so­ko­ści skoku wzwyż wśród szkół stanu Il­li­no­is oraz z suk­ce­sa­mi tre­no­wał boks.Średnia ocena: 0,0 Liczba ocen: 0 Oceń Wrzuć na fejsa Dodano: 2015-10-13 11:17:00 Przez: olek
Idź do początku strony
Czy wiesz w którym kraju znaki drogowe mają żółte tło zamiast białego?


W Szwe­cji.

 W całej Skan­dy­na­wii sto­so­wa­ne jest żółte tło zamiast białego na znakach ostrze­gaw­czych i zakazu. Zmiana ta ma na celu poprawę wi­docz­no­ści w zimie, gdy białe znaki trudno zo­ba­czyć w śniegu.Średnia ocena: 0,0 Liczba ocen: 0 Oceń Wrzuć na fejsa Dodano: 2015-10-13 11:22:00 Przez: olek
Idź do początku strony
Czy wiesz że w Bułgarii (jako jedynemu kraju w Unii Europejskiej) używa się cyrylicy?


Cy­ry­li­ca używana jest w Buł­ga­rii, Bośni i Her­ce­go­wi­nie, Bia­ło­ru­si, Ka­zach­sta­nie, Ma­ce­do­nii, Czar­no­gó­rze, Rosji, Serbii, Ta­dży­ki­sta­nie, Kir­gi­sta­nie i Ukra­inie. Z tych państw tylko Buł­ga­ria należy do Unii Eu­ro­pej­skiej.Średnia ocena: 0,0 Liczba ocen: 0 Oceń Wrzuć na fejsa Dodano: 2015-10-13 11:26:00 Przez: olek
Idź do początku strony
Czy wiesz jak nazywa się nauka o ochro­nie śro­do­wi­ska?


So­zo­lo­gia. Eko­lo­gia jest nauką o struk­tu­rze i funk­cjo­no­wa­niu przy­ro­dy. Skupia się na badaniu życia or­ga­ni­zmów w ich śro­do­wi­sku. So­zo­lo­gia na­to­miast zajmuje się ochroną śro­do­wi­ska.Średnia ocena: 4,0 Liczba ocen: 1 Oceń Wrzuć na fejsa Dodano: 2015-10-09 09:43:00 Przez: olek
Idź do początku strony
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...