Ciekawostki ze świata
Już oddałeś głos na to zdjęcie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

    
       Sortuj:
Czy wiesz która liczba uważana jest za pechową we wschod­niej Azji?


4. Słowa "cz­te­ry" i "śmier­ć" mają niemal iden­tycz­ną wymowę w ję­zy­kach chiń­ski­m, wiet­nam­ski­m, ko­re­ań­skim i ja­poń­skim. Po­nie­waż mało kto chce miesz­kać na piętrze "śmier­ć", w wielu bu­dyn­kach miesz­kal­nych w całej wschod­niej Azji pomija się piętra czwar­te. W przy­pad­ku wie­żow­ców dotyczy to często wszyst­kich pięter o nu­me­rach za­wie­ra­ją­cych czwór­kę: 4, 14, 24, 34, i 40-49Średnia ocena: 0,0 Liczba ocen: 0 Oceń Wrzuć na fejsa Dodano: 2015-07-20 10:12:00 Przez: olek
Idź do początku strony
Czy wiesz że planeta Wenus ma naj­bar­dziej zbli­żo­ny rozmiar do Ziemi?


Rów­ni­ko­wa śred­ni­ca Wenus wynosi około 95% ziem­skiej. Co więcej, spośród wszyst­kich planet Układu Sło­necz­ne­go, Wenus naj­bar­dziej od­po­wia­da Ziemi także pod wzglę­dem masy, gę­sto­ści i orbity.Średnia ocena: 0,0 Liczba ocen: 0 Oceń Wrzuć na fejsa Dodano: 2015-08-01 10:27:00 Przez: olek
Idź do początku strony
Czy wiesz kto stwo­rzył ko­szy­ków­kę?


Ka­na­dyj­czyk. Grę w ko­szy­ków­kę stwo­rzył w roku 1891 James Na­ismi­th, na­uczy­ciel wy­cho­wa­nia fi­zycz­ne­go w Spring­field College (w USA). Chciał utwo­rzyć atrak­cyj­ną grę ze­spo­ło­wą, która zaj­mo­wa­ła­by klasę na sali gim­na­stycz­nej w desz­czo­we dni. Roz­pi­sał pod­sta­wo­we zasady gry i po­wie­sił kosz na ścianie sali (o­ry­gi­nal­ny kosz na zdję­ciu­). Po­cząt­ko­wo w ko­szy­ków­kę grano piłką nożną, a kosz nie miał otworu na dole i trzeba go było po każdym tra­fie­niu opróż­niać.Średnia ocena: 0,0 Liczba ocen: 0 Oceń Wrzuć na fejsa Dodano: 2015-08-02 11:56:00 Przez: olek
Idź do początku strony
Czy wiesz co do­słow­nie oznacza imię "Zo­fia­"?


Wiedzę. Zofia (So­phia) to mądrość po grecku i po ła­ci­nie. Słowo "fi­lo­zo­fia" oznacza zaś do­słow­nie "u­mi­ło­wa­nie wie­dzy­". A zatem wszyscy fani Sophii Loren mogliby być nazwani "fi­lo­zo­fa­mi­".Średnia ocena: 0,0 Liczba ocen: 0 Oceń Wrzuć na fejsa Dodano: 2015-08-03 09:39:00 Przez: olek
Idź do początku strony
Czy wiesz jakiego uni­wer­sy­te­tu pro­fe­so­rem był Czesław Miłosz?


Ber­ke­ley i Ha­rvar­du. Miłosz prze­pro­wa­dził się do USA w roku 1960 (z Fran­cji­). Na ame­ry­kań­skich uczel­niach wy­kła­dał li­te­ra­tu­rę sło­wiań­ską. W PRL uznany został za zdrajcę i objęty cen­zu­rą.Średnia ocena: 0,0 Liczba ocen: 0 Oceń Wrzuć na fejsa Dodano: 2015-08-03 09:41:00 Przez: olek
Idź do początku strony
Czy wiesz że Harvard to naj­star­szy uni­wer­sy­tet w USA?


Uczel­nia ta po­wsta­ła już w 1636 jako college w Kolonii Zatoki Mas­sa­chu­set­t­s, za­le­d­wie 6 lat po jej za­ło­że­niu (a była to pierw­sza kolonia bry­tyj­ska­). Nazwana została na cześć pastora Johna Ha­rvar­da, który po­da­ro­wał jej swoją bi­blio­te­kę i łożył na utrzy­ma­nie.Średnia ocena: 0,0 Liczba ocen: 0 Oceń Wrzuć na fejsa Dodano: 2015-08-03 09:45:00 Przez: olek
Idź do początku strony
Czy wiesz że Elvis Presley był kierowcą ciężarówki zanim stał się piosenkarzem?


 Pierw­szą pracą Elvisa było kie­ro­wa­nie cię­ża­rów­ką w firmie Crown Elec­tric. Eddie Bond, lider ze­spo­łu, w którym grał przy­ja­ciel Elvisa, po prze­słu­cha­niu próbki umie­jęt­no­ści przy­szłe­go króla Roc­k'n'rol­la, do­ra­dził mu kon­ty­nu­owa­nie kariery za kół­kiem.Średnia ocena: 0,0 Liczba ocen: 0 Oceń Wrzuć na fejsa Dodano: 2015-08-03 09:49:00 Przez: olek
Idź do początku strony
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...